นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เยี่ยมโรงเรียน

^