นักเรียน ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2560 ไปทัศนศึกษา

^