โรงเรียนบ้านหลวงได้ร่วม "โครงการตลาดประชารัฐ" จัดโดยอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ณ ตลาดประชารัฐ (ตลาดบ้านป่าคาหลวง)

เมื่อวัน 13 ธันวาคม  พ.ศ.2560 นางศิริรัตน์  สุขยิ่ง ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศา พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มแปรเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และนักเรียน ได้ร่วม "โครงการตลาดประชารัฐ" จัดโดยอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ณ ตลาดประชารัฐ (ตลาดบ้านป่าคาหลวง) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในรูปแบบประชารัฐ ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ค้าขาย ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก  

โดยโรงเรียนบ้านหลวงจะออกไปจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตของนักเรียน อาทิ สลัดโรล, น้ำพริกข่ากุ้งแห้ง และกล้วยหอม ในทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป พร้อมรับฟังและไปให้กำลังใจกับดนตรีโฟล์คซองของนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง 

"โครงการตลาดประชารัฐ"  โดยกระทรวงมหาดไทยดำเนินการขับเคลื่อน การดำเนินงาน "ตลาดประชารัฐ" ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ไม่มีพื้นที่ค้าขาย  ด้วยการแปลงนโยบายจากนายกรัฐมนตรีไปสู่การลงมือปฏิบัติ


คลิกดูภาพเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^