โรงเรียนบ้านหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่เป็นตัวแทนนักเรียน สพม. เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1 การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560

โรงเรียนบ้านหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่เป็นตัวแทนนักเรียน สพม. เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1 การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560

#ภาษาไทย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงประภารัตน์ พอใจ
2. เด็กชายภาคิน เชื้อหมอ
ครูผู้ฝึกสอน : นางสาวนิธิกานต์ ปัญญา

#ภาษาไทย
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวกัลยรัตน์ มงคล
ครูผู้ฝึกสอน : นางสาวนิธิกานต์ ปัญญา

#คณิตศาสตร์
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 13 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาวรังสิมา พรมคำปา
ครูผู้ฝึกสอน : นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์

#ศิลปะ-ทัศนศิลป์
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 17 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงอัญธิกา พอใจ
ครูผู้ฝึกสอน : นายณัฐกิตต์ กันทะชมภู

#สุขศึกษา และพลศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 22 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐมล โชคเดชากุล
2. นางสาวธัญชนก สายคำกอง
ครูผู้ฝึกสอน : นางสาววรนุช สุนันทนานนท์ และนายภาณุวัฒน์ ถูกใจ

ที่มา : http://north67.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=2&province_id=26&zone_num=1&area_sm=37คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^