โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

    ด้วย โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูชาวต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    ๑.๑ ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    ๒.๑ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕-๕๐ ปี
    ๒.๒ เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว
    ๒.๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีหลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ (TEFL Certificate)
    ๒.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือทำเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักฐานของคุรุสภา (ถ้ามี)
    ๒.๕ เป็นผู้มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน
    ๒.๖ จะต้องไม่เป็นโรคประจำตัวที่ร้ายแรง
๓. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายงานบุคลากร โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
    ๔.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนบ้านหลวง                   จำนวน ๑ ชุด
    ๔.๒ บัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา               จำนวน ๑ ชุด
    ๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ สวมใส่ชุดสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
    ๔.๔ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล               จำนวน ๑ ฉบับ
    ๔.๕ ปริญญาบัตร หลักฐานแสดงความรู้ พร้อมสำเนา          จำนวน ๑ ชุด
    ๔.๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือทำเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักฐานของคุรุสภา (ถ้ามี)    พร้อมสำเนา   จำนวน ๑ ชุด    
๕. วิธีการคัดเลือก
     ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบการปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
    โรงเรียนบ้านหลวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ฝ่ายงานบุคลากร โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน และทางเวบไซด์ www.bls.ac.th
๗. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
    วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน
๘. เกณฑ์การตัดสิน
    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับความเห็นชอบและผ่านการประเมิน จากคณะกรรมการที่โรงเรียนตั้งไว้
๙. การประกาศผลการคัดเลือก
    โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ งานบุคลากร โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน และทางเวบไซด์ www.bls.ac.th
๑๐. รายงานตัว
    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ จะต้องมารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ งานบุคลากร โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน    
๑๑. ระยะเวลาการจ้าง
    ระยะเวลาการจ้าง คือ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

<คลิกดูรายละเอียด>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^