ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ

^