ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามห้องเรียน

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามห้องเรียน

>>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1<<
>>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4<<

ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ - สกุล และเลขประจําตัวให้เรียบร้อย มีผิดพลาดให้แจ้งงานทะเบียน-วัดผล ในวันแรกทีนักเรียนมาโรงเรียน (วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 )

หมายเหตุ  นักเรียนที่จบจากโรงเรียนบ้านหลวงใช้เลขประจำตัวเดิมที่จบ ม.3 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^