กิจกรรมการอบรม ค่ายพุทธบุตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม จัดกิจกรรมการอบรม ค่ายพุทธบุตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายกมล อรุณโชคสมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต "ดี เก่ง และมีความสุข" เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำธรรมะ นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ การพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

>>ดูภาพกิจกรรม<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^