นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4

          เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 นายจิรายุ  อิศรางxxxร ณ อยุธยา องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4  โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน โดยมี นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน, นายประสิทธิ์  อินวรรณา รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 37, นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน, หัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหลวง ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ โดยองคมนตรีได้ร่วมประชุมกับคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมให้แนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน พร้อมรับฟังการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน โดยท่านองคมนตรี ได้ให้กำลังใจคณะครู ในการปฏิบัติหน้าที่และให้ร่วมมือกันทำงานแบบบูรณาการเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุผลสำเร็จ พร้อมชมนิทรรศการและผลงานของนักเรียน และเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน จำนวน 1 คน ซึ่งได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านหลวง 
          นายจิรายุ  อิศรางxxxร ณ อยุธยา องคมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดตั้ง "โครงการกองทุนการศึกษา” พร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริให้ดำเนินงานด้านการศึกษา เพื่อหวังสร้างให้เด็กเป็นคนดี เมื่อเป็นคนดีแล้ว ความเก่งก็จะตามมาได้ไม่ยาก และมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน และกลับมาช่วยเหลือโรงเรียน การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนนั้น ต้องเริ่มจากครูผู้สอน ครูต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และกลับมาช่วยเหลือโรงเรียนชุมชนให้เจริญก้าวหน้า
>>ดูภาพกิจกรรม<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^