นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายพัชรพล ทรงศิริเลิศวัฒนา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 58 คน เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เพื่อประชาสัมพันธ์และปลุกจิตสำนึกความรักชาติให้แก่พี่น้องชาวไทย ขอบเขตุการบรรยายบอกเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และแนวทางการปฏิบัติจากปัจจุบันสู่อนาคต ใช้ระบบแสงสีเสียงและสื่อมัลติมิเดียที่ทันสมัย ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง>>ดูภาพทั้งหมด<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^