ประวัติ

   
    โรงเรียนบ้านหลวงเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านหลวง สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    เป็นโรงเรียนลำดับที่ ๑๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙ โดยได้รับอนุญาตจาก  นายโชดก  วีรธรรมพูลสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๑๘  อนุญาตให้ใช้ที่ดิน  สาธารณประโยชน์ของบ้านป่าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าคาหลวง  อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน    มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๗ ไร่ ๑  ตารางวา
       เมื่อเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  มีนักเรียน  ๑๙ คน   อาศัยเปิดเรียนที่ศาลาหลังที่ทำการกิ่งอำเภอบ้านหลวง ซึ่งได้รับความกรุณาจากนายสวิง ศิริเลิศ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอบ้านหลวงในขณะนั้นให้เป็นสถานที่เรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนตามลำดับดังต่อไปนี้
๑.    นายทวีศักดิ์  ชมภูมิ่ง                  พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๕
๒.    นายกฤษณเดช  วรรณวิไลย          พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙
๓.    นายกฤษณ์  สุวรรณประดิษฐ์         พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๓๙  ( รักษาการ )
๔.    นายประมวล  จันทะวัง                พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๓
๕.    นายรังสรรค์  จันทร์เจนจบ           พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๑
๖.    นายธรรมนอง  ถามา                  พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
๗.    ว่าที่ ร.ต.อดุลย์  อะทะยศ            พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๘.    นายสุวัฒน์  เอี่ยมอุดม                พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน

    พ.ศ. ๒๕๑๙   สร้างอาคารแบบ ๒๑๖ ก ๖ ห้องเรียน สร้างอาคารบ้านพักครู ๒ หลังบ้านพักนักการภารโรงจำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    พ.ศ. ๒๕๒๑   สร้างอาคารชั่วคราว ๓ ห้องเรียน บ้านพักครู ๑ หลัง ปรับปรุงสถานที่ทำรั้วลวดหนามเป็นเงินงบประมาณ   ๒๕๖,๐๐๐ บาท
    พ.ศ. ๒๕๒๒   โรงเรียนมีทั้งหมด ๕ ห้องเรียน
    พ.ศ. ๒๕๒๔   โรงเรียนมีทั้งหมด ๕ ห้องเรียน ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจำนวน ๑ หลัง  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ 
    พ.ศ. ๒๕๒๗   โรงเรียนมีทั้งหมด ๕ ห้องเรียน ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง
    พ.ศ. ๒๕๒๙   โรงเรียนทั้งหมด ๗ ห้องเรียน ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗ จำนวน ๑ หลัง เป็น เงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท
    พ.ศ. ๒๕๓๑   โรงเรียนมีทั้งหมด ๙ ห้องเรียน และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร ๒๑๖ ก  อีก ๒ ห้องเรียนเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกรมสามัญศึกษา (คอมต. สศ)
    พ.ศ. ๒๕๓๓   โรงเรียนเปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จ. น่าน
    พ.ศ. ๒๕๓๔   โรงเรียนได้เปิดโรงเรียนสาขาแห่งที่ ๒ ที่ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จ. น่าน
    พ.ศ. ๒๕๓๕   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ๑๐๐/๒๗ เป็นเงิน ๓,๖๓๕,๐๐๐ บาท
    พ.ศ. ๒๕๓๖   เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและยกเลิกโรงเรียนสาขา ทั้ง ๒ แห่ง โรงเรียนมีทั้งหมด ๑๖ ห้องเรียน
    พ.ศ. ๒๕๓๗   ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักเรียน (หอนอนจุ ๓๕ คน / ๓๖)  วงเงินประมาณ    ๑,๙๙๘,๐๐๐ บาท ได้รับงบสร้างหอถัง ๙/๙ วงเงินประมาณ ๒๑๙,๐๐๐ บาท ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอลแบบ F.I.B.A วงเงินประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ บาท   ได้รับงบประมาณขุดลอกสระ วงเงินประมาณ ๘๙,๓๗๐ บาท  ได้รับงบประมาณ สร้างถังเก็บน้ำฝน ๓๓ วงเงินประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท
    พ.ศ. ๒๕๓๘   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล  (ปรับปรุง )  ตามงบประมาณปี ๒๕๓๘
    พ.ศ. ๒๕๓๙   ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล (ปรับปรุง) ตามงบประมาณปี ๒๕๓๘
    พ.ศ. ๒๕๔๒   ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนจำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๐๘,๙๗๙.๕๐ บาท
    พ.ศ. ๒๕๔๓   ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ก วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ได้จัดสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน  
    พ.ศ. ๒๕๔๔   ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมทรัพยากรธรณี   ขุดเจาะบ่อบาดาล ๑ บ่อแทนบ่อเดิมที่ชำรุด ได้รับงบประมาณในการจัดระบบไฟฟ้าในโรงเรียนงบประมาณจัดซื้อเครื่องอัดสำเนาดิจิตอล ๙๐,๐๐๐ บาท  ได้รับความอนุเคราะห์จากห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่ธำรงค์วิทย์ ราดยางถนนด้านทิศตะวันออก ระยะทาง ๗๐ เมตร   และลาดยางบริเวณลานจอดรถยาว ๓๐ เมตรหน้าอาคาร ๒ วงเงิน ๑๕๐,๑๐๐ บาทโรงเรียนมีจำนวนอาคารเรียนมี ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ขนาด ๒ ชั้น ๑ หลัง และอาคารคอนกรีตขนาด ๒ ชั้น ๑ หลัง สนามกีฬาหน้าโรงเรียน ๑ สนาม หอประชุมและโรงพลศึกษา ๑ หลัง  โรงอาหารดัดแปลงจากอาคารไม้เก่า ๑ หลังมีห้องสมุด  ๑ ห้อง ห้องพยาบาลดัดแปลงจากห้องเรียน ๑ ห้อง หอนอนนักเรียน ๑ หลัง
    พ.ศ. ๒๕๕๘   ได้รับงบประมาณจากโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาทสร้างบ้านพักครูจำนวน ๑ หลัง ๔ ห้อง ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเปลี่ยนหลังคาอาคาร ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทาสีอาคาร ๑ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงทาสีบ้านพักครู ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงห้องน้ำและห้องสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
    พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณจากโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรรให้วิทยาลัยสารพัดช่างน่านดำเนินการปรับปรุงห้องสภานักเรียน และธนาคารโรงเรียน
 
^