วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
“โรงเรียนบ้านหลวง มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะชีวิต คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใช้ทรัพยากรและงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
2. ผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใช้ทรัพยากรและงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ครูและบุคลากร พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
 
กลยุทธ์ โรงเรียน
1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
4. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใช้ทรัพยากรและงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างสื่อ นวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและบริหารงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1055250431
รหัส Smis 8 หลัก : 55012007
รหัส Obec 6 หลัก : 250431
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANLUANG
ที่อยู่ : 90  หมู่ 2 บ้านป่าคาหลวง ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190
โทรศัพท์ : 054761048
โทรสาร : 054761049
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17/03/2519
อีเมล์ : mattayombanluang@hotmail.com
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าคาหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:  104 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:  1 กิโลเมตร
^