การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 31 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมโรงเรียนในปีการศึกษา 2562

Read more

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน

ตามที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน รายละเอียดตามระเบียบการโครงการ ในการนั้นผู้เข้าร่วมโครงการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ได้ทำแบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัดผ่านตามเกณฑ์ ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านหลวง รายนามดังนี้ นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง นางอัจฉราวรรณ แสงเพชร ครู นางศิริรัตน์

Read more

โครงการร้อยพลังการศึกษาเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 25 มกราคม 2562 นายสุวัฒน์เ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง และคณะครูโรงเรียนบ้านหลวง ให้การต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการร้อยพลังการศึกษา เพื่อให้การแนะนำโครงการร้อยพลังการศึกษาในภาพรวม และแนะนำทีมงานผู้ดูแลโรงเรียน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวพัฒน์ได้เยี่ยมนักเรียนทุน เพื่อแนะแนววรายละเอียดทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับเป็นทุนต่อเนื่อง จนกระทั่งจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more

การประกวดบรรยายธรรมเเละการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

นางสาวเพ็ญพิชญา คำแสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านหลวง นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรมเเละการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ วัดพระธาตุเเช่เเห้ง โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดได้รับรางวัล ดังนี้ นางสาวปียาภัทร สุขยิ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 4 เด็กหญิงสุกัญญา ปนันตา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

Read more