ธรรมะสัญจร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านหลวง จัดกิจกรรมธรรมะสัญจรให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนอันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหลวง

Read more