แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6

โรงเรียนบ้านหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2562

Read more

นักเรียนทุนยุวพัฒน์รับมอบของขวัญ

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มูลนิธิยุวพัฒน์ ที่มอบของขวัญจำนวน 37 ชิ้น ให้กับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ และในนามตัวแทนของนักเรียนทุนยุวพัฒน์โรงเรียนบ้านหลวง ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ

Read more

ธรรมะสัญจร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านหลวง จัดกิจกรรมธรรมะสัญจรให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนอันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหลวง

Read more

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน

ตามที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน รายละเอียดตามระเบียบการโครงการ ในการนั้นผู้เข้าร่วมโครงการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ได้ทำแบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัดผ่านตามเกณฑ์ ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านหลวง รายนามดังนี้ นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง นางอัจฉราวรรณ แสงเพชร ครู นางศิริรัตน์

Read more