ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

อักษรย่อ บ.ล.
ที่ตั้ง เลขที่ 90 หมู่ที่ 2  ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
โทรศัพท์ 054761048
โทรสาร 054761049
พื้นที่ 38  ไร่  3 งาน 24  ตารางวา
สีประจำโรงเรียน ฟ้าแดง

ฟ้า หมายถึง สีของผืนฟ้าที่กว้างใหญ่ประดุจพระบารมีของในหลวงที่ได้ทรงโปรดพระราชนาม  อำเภอบ้านหลวง

แดง หมายถึง แผ่นดินที่สร้างด้วยเลือดของบรรพบุรุษ

ตราประจำโรงเรียน

รูปแปดทิศเปรียบเสมือนเราอยู่รวมกันเพื่อพัฒนาแผ่นดินไทย      ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้

ปรัชญาของโรงเรียน วิชชา   จรณ    สมปนโน  =   ความรู้ต้องคู่ความดี
คำขวัญ ประพฤติดี  มีคุณธรรม  นำวิชา  กีฬาเด่น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน
ห้องเรียน ม.ต้น  3-2-2  ม.ปลาย  3-3-3
จำนวนห้องเรียน 16 ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน 374 คน
จำนวนข้าราชการครู 28 คน
จำนวนครูช่วยราชการ –  คน
จำนวนพนักงานราชการ – คน
จำนวนครูอัตราจ้าง

จำนวนครูต่างชาติ

3 คน

1 คน

จำนวนลูกจ้างประจำ 3 คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราว 3 คน
 หลักสูตร ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี