แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6

โรงเรียนบ้านหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2562

Read more

การประกวดบรรยายธรรมเเละการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

นางสาวเพ็ญพิชญา คำแสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านหลวง นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรมเเละการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ วัดพระธาตุเเช่เเห้ง โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดได้รับรางวัล ดังนี้ นางสาวปียาภัทร สุขยิ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 4 เด็กหญิงสุกัญญา ปนันตา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

Read more