รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน

ตามที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน รายละเอียดตามระเบียบการโครงการ ในการนั้นผู้เข้าร่วมโครงการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ได้ทำแบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัดผ่านตามเกณฑ์ ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านหลวง รายนามดังนี้ นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง นางอัจฉราวรรณ แสงเพชร ครู นางศิริรัตน์

Read more