ติดต่อโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  BANLUANG
ที่อยู่ : 90 หมู่ที่   2   บ้านป่าคา
ตำบล :  ป่าคาหลวง
อำเภอ :  บ้านหลวง
จังหวัด :  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :  55190
โทรศัพท์ :  054-761-048
โทรสาร :  054-761-049
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  17/03/2519
อีเมล์ :  mattayombanluang@hotmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.bls.ac.th