ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางเบญญารัศมิ์ สุขจริยวัฒน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายพัชรพล ทรงศิริเลิศวัฒนา
ครูชำนาญการ
นางจุฑารัตน์ ศรีนิเวศน์
ครูชำนาญการ