รับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน โรงเรียนบ้านหลวง ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัคร 23 – 27 มีนาคม 2562 สอบคัดเลือก 5 เมษายน 2562 ประกาศผลและรายงานตัว 7 เมษายน 2562 มอบตัว 8  เมษายน 2562

Read more

ค่ายวิทย์-คณิต 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหลวง จัดกิจกรรการเข้าค่ายวิทย์ – คณิตฯ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2562 โดยมีผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหลวง นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม เป็นประธานในการเปิดค่ายวิทย์ – คณิต ร่วมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง

Read more

วันครู ๒๕๖๒

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง นำคณะครูโรงเรียนบ้านหลวง ร่วมกิจกรรมวันครูของกลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหลวง ในการนี้มีกิจกรรมเนื่องในวันครู และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครู โดยมีนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอบ้านหลวง เป็นประธานในพิธี

Read more

มอบเกียรบัตรนักเรียน

นายสุวัฒน์ เอี่ยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลอวง มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดพะเยา” รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นักเรียน : นางสาวธัญญาเรศ อินต๊ะสอน ครูผู้ฝึกสอน

Read more

วันครู ปี ๒๕๖๒

ประวัติวันครู วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู ด้วยเหตุนี้ในทุกปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และชักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัย

Read more