สนับสนุนการสอน

นายวิรุญ สุดสม
พนักงานบริการ
นายธนพล อายุยืน
พนักงานบริการ
นายธนบดี กวางอิน
พนักงานบริการ
นายภูพรรณราย ซุยหาญ
เจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียน
นายสุนทร แก้วใหม่
ลูกจ้าง (คนสวน)
นางโสภา อายุยืน
ลูกจ้าง (แม่บ้าน)