ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านหลวง ที่ตั้ง  90 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โทร 054-761-048 โทรสาร 054-761-049

            เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่  38  ไร่  3 งาน 24  ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน

            โรงเรียนบ้านหลวงเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านหลวง สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2519 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนลำดับที่ 13 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2519 โดยได้รับอนุญาตจาก  นายโชดก  วีรธรรมพูลสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  พ.ศ.2518  อนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของบ้านป่าคา หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาหลวง  อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  

            เมื่อเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียน  19 คน อาศัยเปิดเรียนที่ศาลาหลังที่ทำการกิ่งอำเภอบ้านหลวง ซึ่งได้รับความกรุณาจากนายสวิง ศิริเลิศ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอบ้านหลวงในขณะนั้นให้เป็นสถานที่เรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ตามลำดับดังต่อไปนี้

  1. นายทวีศักดิ์        ชมภูมิ่ง                          พ.ศ. 2519-2535
  2. นายกฤษณเดช   วรรณวิไลย                     พ.ศ. 2535-2539
  3. นายกฤษณ์        สุวรรณประดิษฐ์             พ.ศ. 2539-2539  (รักษาการ)
  4. นายประมวล      จันทะวัง                        พ.ศ. 2539-2543
  5. นายรังสรรค์       จันทร์เจนจบ                   พ.ศ. 2543-2551
  6. นายธรรมนอง     ถามา                            พ.ศ. 2552-2556
  7. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  อะทะยศ                      พ.ศ. 2556-2560
  8. นายสุวัฒน์         เอี่ยมอุดม                      พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน