วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

น.ส.อภิญญา สุขสำราญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางปริญยาภรณ์ ขันทะยศ
ครูชำนาญการ
นายสวงิ ใจพันธ์
ครูชำนาญการ
น.ส.สุธิดา คำปันปู่
ครู