สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายศุวัชรกัณฑ์ กันทะตา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
น.ส.เพ็ญพิชญา คำแสน
ครูชำนาญการ
น.ส.สุพัตรา มาลัย
ครูชำนาญการ