ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระภาษาไทย

นายธันย์ธวัช บัวบาน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวหิรัญญา อุปถัมภ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมนัสยา แก้วใหม่
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิธิกานต์ ปัญญา
ครูชำนาญการ