การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายหัสดินทร์ บุญเป็ง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางศิริรัตน์ สุขยิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัจฉราวรรณ แสงเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.วิไลวรรณ เนตรวีระ
ครูชำนาญการ
นายสุรชัย ใจซื่อ
ครูชำนาญการ
นายเขมวรรษ โคตรสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง